خرابه

از وقتی یادمه همینطور بودم، وقتی یه چیزی که متعلق به منه خراب میشه نمی‌تونم بخوابم؛ در واقع تا درست شدن اون چیز آرامش ندارم. امشب دیدم سقف خونه از یه گوشه نم داده، می‌دونم از سرویس طبقه بالاست. خونه خودمم انقدر کثیف و آشفته است که نمی‌تونم همسایه رو بیارم داخل و حداقل مدرک جرم رو بهش نشون بدم. اول باید خونه رو سر و سامون بدم. صبح ساعت چند پاشدم؟ ۷:۳۰ در شهر قم، تا ۳ بعد از ظهر کار کردم، بعدش برگشتم تهران، شب هم بیرون بودم و دیروقت برگشتم و این فضاحت رو دیدم، الان ساعت چنده؟ ۳ نیمه شب.