دندانه

یک دندانه از کجای زندگی‌ات باید کم شده باشد که همه‌‌ی کلماتت یک دندانه کم بیاورد موقع نوشتن؟ می‌بینم بشود می‌بیم. می‌دانیم بشود می‌دانم؟ باید یاد بگیری تعمیرکار زندگی‌ات باشی وگرنه وقتی یک دندانه بشکند و تعمیرکاری در زندگی‌ات نباشد… باید یاد بگیری