مشرک شوید

    

89

آورده‌اند شیخ جعفر شوشتری را مدتی در جایی مجلس وعظ و سخن بود. روزی بفرمود: فردا همه بیایید. حرف جدید دارم. همه گرد آمدند. بفرمود: همه می گویند بروید موحد شوید. من به شما می گویم بروید مشرک شوید. مشرک می گوید خدا و غیرخدا. برای خدا شریک قایل می شود. مشرک که بشوید، اقلا همه کارهایتان برای غیر خدا نیست. خدا هم لااقل شریک می شود! این طوری حداقل، یک سهمی هم برای خدا در کارهایتان قایل می شوید

پ.ن: عکس شاید بی ربط، شاید مربوط

Advertisements
مشرک شوید