به لب هایت قسم سیراب کرده است

دل لب تشنه را یک یا ابوالفضل


Share

Advertisements